Vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi

Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan selvittämään ja tunnistamaan työstä, työtilasta, muusta työympäristöstä ja työolosuhteista aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät sekä milloin niitä ei voida poistaa, arvioimaan niiden merkityksen työntekijöiden turvallisuudella ja terveydelle. Lisäksi työnantajalla tulee olla hallussaan tämä selvitys ja arviointi. Selvitys ja arviointi on tarkistettava olosuhteiden olennaisesti muuttuessa ja se on muutenkin pidettävä ajan tasalla. (Työturvallisuuslaki 10 §)

Totutussa ja tutussa työympäristössä toimiessa, monet työn vaarat ja niihin liittyvät riskit jäävät huomioimatta. Ennakoivasti, säännöllisesti ja tehokkaasti toteutettu työpaikan riskien arviointi ennalta ehkäisee työtapaturmia, työperäisiä sairauksia ja tekee työskentelystä sujuvampaa ja tehokkaampaa. Sairauspoissaolot vähenevät, tapaturmista syntyneet kustannukset laskevat ja työn kannattavuus nousee.

Tulosta syntyy heti, kun riskien arviontiin ei tarvitse käyttää omaa henkilökuntaa ydinosaamisen ulkopuolelle. Suunnittelemme sekä toteutamme tehokkaan riskien arvioinnin yrityksellenne toimialasta riippumatta ja myös ylläpidämme sitä.

  • Työssä esiintyvien vaarojen ja haittojen eli vaaratekijöiden tunnistamista
  • Vaaratekijöiden aiheuttamien riskien suuruuden määrittämistä
  • Riskien merkittävyyden arviointi
  • Kustannustehokkaita toimenpiteitä riskien poistamiseksi tai pienentämiseksi siedettävälle tasolle

Riskien arvioinnin tavoitteena on löytää tehokkaita toimenpiteitä työn turvallisuuden parantamiseksi, vahinkojen ennaltaehkäisemiseksi ja vahinkokustannusten minimoimiseksi.

Ota Yhteyttä